سوپاپ مکش

سوپاپ مکش

سوپاپ مکش

سوپاپ مکش قطعه ای فولادی یا چدنی است که در ابتدای خط لوله در داخل چاه یا مخزن قرار می گرد که از ورود ذرات و اجرام معلق در آب به داخل خط ، جلوگیری می کند . وجود این ذرات باعث صدمه دیدن پمپ مکش می شود . سوپاپ مکش باعث جلوگیری از برگشت آب به چاه می شود که این امر مانع ورود هوا به خط لوله می گردد.