تانک ضربه گیر تحت فشار

تانک ضربه گیر تحت فشار

تانک ضربه گیر تحت فشار

برای مقابله با ضربه قوچی آب باید بتوان سیستم غیر قابل ارتجاع انتقال و پمپاژ آب را به یک سیستم ارتجاعی تبدیل کرد تا بتواند فشار مثبت و منفی ایجاد شده در خط را در خود جذب کند.
بهتــرین و کاراترین روش برای ایجاد یـک سیستم ارتجاعـــی استفــاده از تانک های ضربه گیر تحت فشار مــی باشد.
در تانــک های ضربه گیــر تحت فشار انتقال آب از لوله به داخل مخـــزن باعث جذب انرژی در فــاز مثبت فشــار مــی گردد و در فاز منفی با انتقال آب داخل مخزن به خط لوله انرژی مخرب ضربه قوچ را جذب می کند.
نحوه ی عملکرد تانک های ضربه گیر تحت فشار به گونه ای است که با کاهش فشار خط و در شرایطی که سیستم دچار از هم گسیختگی ستون آب خواهد شد، هوای فشرده داخل مخزن منبسط شده و آب داخل مخزن را به خط لوله انتقال می دهد و علاوه بر مستهلک نمودن ضربه قوچی آب از، از هم گسیختگی ستون آب جلوگیری می کند و با تداوم جریان عملکرد صحیح پمپ ها را در پمپاژ آب و ازدیاد فشار تضمین می کند.
در فاز مثبت فشار با تراکم بیشتر در هوای فشرده ی تانک ضربه گیر، آب از خط لوله به مخزن منتقل شده، انــرژی مخرب ضربه قوچی آب را در خود جذب می کند. در واقع تانــک های ضربه گیــر هماننـد یک میــراکن عمـل مــی کند و مـوج های فشـار ناشی از تغییرات ناگهانــی سرعت را ضعیـف و ضعیـف تر کرده و در نهایت خنثــی می کند.”

“برای مقابله با ضربه قوچی آب باید بتوان سیستم غیر قابل ارتجاع انتقال و پمپاژ آب را به یک سیستم ارتجاعی تبدیل کرد تا بتواند فشار مثبت و منفی ایجاد شده در خط را در خود جذب کند.
بهتــرین و کاراترین روش برای ایجاد یـک سیستم ارتجاعـــی استفــاده از تانک های ضربه گیر تحت فشار مــی باشد.
در تانــک های ضربه گیــر تحت فشار انتقال آب از لوله به داخل مخـــزن باعث جذب انرژی در فــاز مثبت فشــار مــی گردد و در فاز منفی با انتقال آب داخل مخزن به خط لوله انرژی مخرب ضربه قوچ را جذب می کند.
نحوه ی عملکرد تانک های ضربه گیر تحت فشار به گونه ای است که با کاهش فشار خط و در شرایطی که سیستم دچار از هم گسیختگی ستون آب خواهد شد، هوای فشرده داخل مخزن منبسط شده و آب داخل مخزن را به خط لوله انتقال می دهد و علاوه بر مستهلک نمودن ضربه قوچی آب از، از هم گسیختگی ستون آب جلوگیری می کند و با تداوم جریان عملکرد صحیح پمپ ها را در پمپاژ آب و ازدیاد فشار تضمین می کند.
در فاز مثبت فشار با تراکم بیشتر در هوای فشرده ی تانک ضربه گیر، آب از خط لوله به مخزن منتقل شده، انــرژی مخرب ضربه قوچی آب را در خود جذب می کند. در واقع تانــک های ضربه گیــر هماننـد یک میــراکن عمـل مــی کند و مـوج های فشـار ناشی از تغییرات ناگهانــی سرعت را ضعیـف و ضعیـف تر کرده و در نهایت خنثــی می کند.”

“برای مقابله با ضربه قوچی آب باید بتوان سیستم غیر قابل ارتجاع انتقال و پمپاژ آب را به یک سیستم ارتجاعی تبدیل کرد تا بتواند فشار مثبت و منفی ایجاد شده در خط را در خود جذب کند.
بهتــرین و کاراترین روش برای ایجاد یـک سیستم ارتجاعـــی استفــاده از تانک های ضربه گیر تحت فشار مــی باشد.
در تانــک های ضربه گیــر تحت فشار انتقال آب از لوله به داخل مخـــزن باعث جذب انرژی در فــاز مثبت فشــار مــی گردد و در فاز منفی با انتقال آب داخل مخزن به خط لوله انرژی مخرب ضربه قوچ را جذب می کند.
نحوه ی عملکرد تانک های ضربه گیر تحت فشار به گونه ای است که با کاهش فشار خط و در شرایطی که سیستم دچار از هم گسیختگی ستون آب خواهد شد، هوای فشرده داخل مخزن منبسط شده و آب داخل مخزن را به خط لوله انتقال می دهد و علاوه بر مستهلک نمودن ضربه قوچی آب از، از هم گسیختگی ستون آب جلوگیری می کند و با تداوم جریان عملکرد صحیح پمپ ها را در پمپاژ آب و ازدیاد فشار تضمین می کند.
در فاز مثبت فشار با تراکم بیشتر در هوای فشرده ی تانک ضربه گیر، آب از خط لوله به مخزن منتقل شده، انــرژی مخرب ضربه قوچی آب را در خود جذب می کند. در واقع تانــک های ضربه گیــر هماننـد یک میــراکن عمـل مــی کند و مـوج های فشـار ناشی از تغییرات ناگهانــی سرعت را ضعیـف و ضعیـف تر کرده و در نهایت خنثــی می کند.”

“برای مقابله با ضربه قوچی آب باید بتوان سیستم غیر قابل ارتجاع انتقال و پمپاژ آب را به یک سیستم ارتجاعی تبدیل کرد تا بتواند فشار مثبت و منفی ایجاد شده در خط را در خود جذب کند.
بهتــرین و کاراترین روش برای ایجاد یـک سیستم ارتجاعـــی استفــاده از تانک های ضربه گیر تحت فشار مــی باشد.
در تانــک های ضربه گیــر تحت فشار انتقال آب از لوله به داخل مخـــزن باعث جذب انرژی در فــاز مثبت فشــار مــی گردد و در فاز منفی با انتقال آب داخل مخزن به خط لوله انرژی مخرب ضربه قوچ را جذب می کند.
نحوه ی عملکرد تانک های ضربه گیر تحت فشار به گونه ای است که با کاهش فشار خط و در شرایطی که سیستم دچار از هم گسیختگی ستون آب خواهد شد، هوای فشرده داخل مخزن منبسط شده و آب داخل مخزن را به خط لوله انتقال می دهد و علاوه بر مستهلک نمودن ضربه قوچی آب از، از هم گسیختگی ستون آب جلوگیری می کند و با تداوم جریان عملکرد صحیح پمپ ها را در پمپاژ آب و ازدیاد فشار تضمین می کند.
در فاز مثبت فشار با تراکم بیشتر در هوای فشرده ی تانک ضربه گیر، آب از خط لوله به مخزن منتقل شده، انــرژی مخرب ضربه قوچی آب را در خود جذب می کند. در واقع تانــک های ضربه گیــر هماننـد یک میــراکن عمـل مــی کند و مـوج های فشـار ناشی از تغییرات ناگهانــی سرعت را ضعیـف و ضعیـف تر کرده و در نهایت خنثــی می کند.